• Trương Minh Trị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, BCH Công đoàn
  • Email:
   tmtri.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Đặng Quang Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   dqvu.thpt.nd@phuyen.edu.vn