Ngày ban hành:
23/11/2018
Ngày hiệu lực:
23/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/11/2018
Ngày hiệu lực:
29/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

- Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục ;

- Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

- Thực hiện Công văn số 689/SGDĐT-CTTTHSSV, ngày 11/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019;

Ngày ban hành:
14/09/2018
Ngày hiệu lực:
14/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
06/04/2018
Ngày hiệu lực:
06/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018
Ngày ban hành:
06/03/2018
Ngày hiệu lực:
06/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
26/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến năm học 2017– 2018
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
12/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch của Đảng ủy Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên năm 2017
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày hiệu lực:
29/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2017
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân BVTQ, xây dựng trường học “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017
Ngày ban hành:
18/02/2017
Ngày hiệu lực:
18/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực